Category Archives: Trainnig&Meeting 2020

  • -

การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานนวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อให้เป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ในเวทีระดับนานาชาติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจจัดขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  • -

การร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ และประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการเชื่อมโยง ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ประกอบกับกรมการค้าภายใน มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงช่องทางตลาด เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ /150 ผู้ประกอบการ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลิตภัณฑ์ /50 ผู้ประกอบการ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าว 2) เครื่องปรุงรส 3) ผักและผลไม้สด 4) สินค้าแปรรูป และ 5) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ผลการคัดกรอง และคัดเลือกคงจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบภายในต้นเดือนตุลาคมนี้

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (OAIN : Organic Agriculture Innovation Network) เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและระบบเกษตรกรรมที่ดี

 

  • -

การบรรยาย “อบรม มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายและการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการกลุ่ม Natural/ Organic Cosmetic & Healthcare Products” ในการสัมนา “มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : ACT Natural/Organic Cosmetic and Healthcare products Certification (ACT C&H)” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563  ณ โรงแรม เคยู โฮม ห้องพันรุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 

  • -

ประชุมวิชาการ หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “…สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2020 Online) ประกอบด้วย การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (CRCI) และประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 (EENET) เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์


Facebook

Facebook Pagelike Widget