การบรรยาย “อบรม มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “

  • -

การบรรยาย “อบรม มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายและการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการกลุ่ม Natural/ Organic Cosmetic & Healthcare Products” ในการสัมนา “มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : ACT Natural/Organic Cosmetic and Healthcare products Certification (ACT C&H)” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563  ณ โรงแรม เคยู โฮม ห้องพันรุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 

Facebook

Facebook Pagelike Widget