Training-Meeting-2018

การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย จัด "โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเวทีระดับนานาชาติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
Read More

NIA Top 10 Awards 2018

วันที่ 18 กันยายน 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ ร่วมคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรม  โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินครั้งนี้มาจากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศ  คัดเหลือเพียงจำนวน 20 ผลงาน และได้ทำการตัดสินเหลือ 9 ผลงาน ณ ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม ...
Read More

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท VOWDA พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ผศ.สุทัศน์ บุรีภักดี อุปนายกสมาคม และผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศไพศาล ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัท VOWDA และได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่บริษัท ในฐานะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ...
Read More

มอบรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ  ร่วมแสดงความยินดี สมาชิกสมาคมฯ ทั้งสองท่านคือ คุณพิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ บริษัทชีวาดี โปรดักส์ และ คุณวิตราภรณ์ พิมพลา บริษัท Znya Organics ...
Read More

ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ  ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018)  และมอบโล่เกียรติยศให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ...
Read More

การบรรยายเรื่อง “กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม”

รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "กระบวนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเครื่องสำอางอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม" ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ...
Read More