Training & Meeting 2022

” โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

งาน "SID UP Isan-South" โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ...
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมชมกิจการของ “ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา” แหล่งเรียนรู้ด้านผ้า สิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บผ้าทอมือในชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู

เยี่ยมชมกิจการของ "ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา" แหล่งเรียนรู้ด้านผ้า สิ่งทอ ออกแบบ ตัดเย็บผ้าทอมือในชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู และ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" ของผ้าทอหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ "ศูนย์เรียนรู้ขวัญตา" และ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน"จังหวัดหนองบัวลำภู (ดำเนินการโดย วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ) ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความ

เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี (ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ที่ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ที่ชาวสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาช่วยยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสี” ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  และ “ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพจากสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด” ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน ...
อ่านเพิ่มเติม

Facebook

Facebook Pagelike Widget