Training & Meeting 2020

การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานนวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อให้เป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ในเวทีระดับนานาชาติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจจัดขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
อ่านเพิ่มเติม

การร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ และประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ...
อ่านเพิ่มเติม

การบรรยาย “อบรม มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายและการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการกลุ่ม Natural/ Organic Cosmetic & Healthcare Products” ในการสัมนา “มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : ACT Natural/Organic Cosmetic and Healthcare ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2020 Online) ประกอบด้วย ...
อ่านเพิ่มเติม

Facebook

Facebook Pagelike Widget