Training & Meeting 2017

การเตรียมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประกวดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย จัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ ในงาน ARCHIMEDES 2018, EUROINVENT 2018,  KIWIE 2018 เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ...
Read More

WIIF China

นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย รศ. ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ได้รับเชิญ จาก China Association of Inventions เดินทางไปบรรยาย เรื่อง ATIP : Role and Contribution in Developing Economies of ...
Read More

i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

ทางสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเข้าร่วมออกบูธ ในงาน i-NNOVATON THAILAND WEEK 2017 ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นงานนวัตกรรมครั้งแรกของประเทศไทย ได้พบปะพูดคุย ให้คำปรึกษากับผู้เข้าชมงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการนำผลงานเข้าประกวดในเวทีต่างประเทศ ...
Read More

NIA Top 10 Awards

วันที่ 12 กันยายน 2560  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานประกวด NIA Top 10 Awards ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินครั้งนี้มาจากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศมากกว่า 300 ผลงาน  ที่ส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้ คัดเหลือเพียงจำนวน 20 ผลงาน ...
Read More

การเตรียมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประกวดระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย จัดกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมเข้าประกวดในเวทีนานาชาติ Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC) 2017 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในวันที่ 24 ...
Read More

ตัดสินการประกวดผลงาน ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วนนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ...
Read More

การบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัย”

การบรรยายเรื่อง "การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานวิจัย" ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ...
Read More

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัย 4.0”

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัย 4.0” ในโครงการนำร่องการพัฒนาบัณฑิตวิจัยนักปฏิบัติเพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการเชิงเกษตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...
Read More