ประชุมวิชาการ หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

  • -

ประชุมวิชาการ หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 หัวข้อ “…สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2020 Online) ประกอบด้วย การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (CRCI) และประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 (EENET) เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยกิจกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์


Facebook

Facebook Pagelike Widget