รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหาร (IFIA Executive Committee Members)

  • -

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหาร (IFIA Executive Committee Members)

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหาร (IFIA Executive Committee Members – Ex. Co.) ของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) เป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นที่เมืองลอนดอน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 โดยสมาคมนักประดิษฐ์ทางยุโรปจำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี เกาะบริเตนใหญ่ นอร์เวย์ สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์  สมาพันธ์ IFIA อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรสหประชาชาติโดยตรง และมีการร่วมมือกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) และ สมาพันธ์ยุโรปเพื่อนวัตกรรม ( EAI : European Alliance for Innovation)

ทั้งนี้สมาพันธ์ IFIA มีการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนนักประดิษฐ์ ปกป้องสิทธิ และเชื่อมความสัมพันธ์ระดับนานาชาติอย่างเท่าเทียมกัน เป้าหมายหลักของอีเฟีย (IFIA) คือการเผยแพร่การประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสวัสดิภาพสังคม ส่งเสริมสถานภาพนักประดิษฐ์ และเป็นสัญลักษณ์ความสนใจร่วมกันของเหล่านักประดิษฐ์นานาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 ประเทศ จาก 5 ทวีปทั่วโลก


Facebook

Facebook Pagelike Widget