การบรรยาย “โครงการเผยแพร่/ ประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

  • -

การบรรยาย “โครงการเผยแพร่/ ประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการเผยแพร่/ ประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อให้เป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ในเวทีระดับนานาชาติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 


Facebook

Facebook Pagelike Widget