การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานนวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

  • -

การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานนวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อให้เป็นเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ในเวทีระดับนานาชาติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจจัดขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Facebook

Facebook Pagelike Widget