การบรรยายเรื่อง “How to prepare Invention & Innovation for Exposition”

  • -

การบรรยายเรื่อง “How to prepare Invention & Innovation for Exposition”

การบรรยายเรื่อง “How to prepare Invention & Innovation for Exposition” ให้กับอาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559

เวลา 8.30-17.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาดอยสะเก็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


Facebook

Facebook Pagelike Widget