Author Archives: Atip-thailand

  • -

การร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ และประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการเชื่อมโยง ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ประกอบกับกรมการค้าภายใน มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงช่องทางตลาด เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ /150 ผู้ประกอบการ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลิตภัณฑ์ /50 ผู้ประกอบการ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าว 2) เครื่องปรุงรส 3) ผักและผลไม้สด 4) สินค้าแปรรูป และ 5) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ผลการคัดกรอง และคัดเลือกคงจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบภายในต้นเดือนตุลาคมนี้

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (OAIN : Organic Agriculture Innovation Network) เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและระบบเกษตรกรรมที่ดี

 

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย iCAN 2020

Category : Exposition 2020

งานการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “2020 International Invention Innovation Competition in Canada, ICAN ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ North York Memorial Community Hall – Toronto, Canada ประเทศแคนนาดา จำนวน 9 ผลงาน  ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Improving efficacy of Thai herbal extracts by nanotechnology for pain treatment
โดย : Asist. Prof. Dr. Ruttiros Khonkarn
จาก : Chiang Mai University

2. ผลงานเรื่อง : ANDRO : Super Boost for Immune System and Alternative Treatment for Diabetes Mellitus
โดย : Assoc. Prof. Dr. Thitiphan Chimsook, Mr. Poompob Pitakkwanskul, Asst. Prof. Dr. Narissara Lailerd
จาก : Maejo University, Chiangmai University

3. ผลงานเรื่อง : BESUTO-12, Non-alcohol hand sanitizer gel with thin film forming technology
โดย : Surachet Soontorntaweesub, Phiyada Khayak, Panudet Pramunsin, Srung Smanmoo, Thatchaphon Chonwattanasakul
จาก : Healthiness Co., Ltd. (AVS Innovation)

4. ผลงานเรื่อง : KAO VEE PLUS, Probiotic Fermented Houttuynia cordata for Diabetes
โดย :Patcharapak Suriwong, Khemmaphat Hooncharoen, Nathanan Thongdeewong, Srung Smanmoo
จาก : Wellness life Co., Ltd (AVS Innovation)

5. ผลงานเรื่อง : PHUM PHLAI SPRAY (Muscle Pain Relief Spray From Phlai Microcapsules)
โดย : Phiyada Kayak, Varinthon Chairojrat, Duangsiri Laikijrung, Sahawish Rojviroon, Srung Smanmoo
จาก : AVS Innovation Co., Ltd.

6. ผลงานเรื่อง : Biodegradable Banana Container
โดย : Ms. Niratchaporn Jongchansittho, Ms. Wirinya Kongsri, Mrs. Natpassorn Laonet
จาก : Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok

7. ผลงานเรื่อง : Beads Mixed with Fang Herbal Extract for Medical Application
โดย : Miss Nichakamon Vongsopa, Miss Suphawadee Amjai, Mrs. Natpassorn Laonet
จาก : Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok

8. ผลงานเรื่อง : Stymus — an invention that lets you draw and write with a mouse
โดย : Kawin Leephakpreeda, Nicha Muninnimit
จาก : Harrow International School Bangkok

9. ผลงานเรื่อง : Nanoparticles Solution Battery in Calamine Mixed ZnO and TiO2
โดย : Mr. Krissadin Oonmai, Mr. Thanabhum Pipadkajonekitt; Mr. Noltawat Rattanawan, Mr. Tanaboon Jaroonyingyong, Mr. Vasupol Jintawong
จาก : Debsirin School


  • -

iCAN 2020

Category : AWARDS 2020

สรุปผลการเข้าแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “2020 International Invention Innovation Competition in Canada, ICAN ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ North York Memorial Community Hall – Toronto, Canada ประเทศแคนนาดา จำนวน 9 ผลงาน ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 21 รางวัล ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Improving efficacy of Thai herbal extracts by nanotechnology for pain treatment
โดย : Asist. Prof. Dr. Ruttiros Khonkarn
จาก : Chiang Mai University
ได้รับรางวัล 

1. Gold Medal
2. TISIAS Special Award 
3. Best Woman Inventor Award

2. ผลงานเรื่อง : ANDRO : Super Boost for Immune System and Alternative Treatment for Diabetes Mellitus
โดย : Assoc. Prof. Dr. Thitiphan Chimsook, Mr. Poompob Pitakkwanskul, Asst. Prof. Dr. Narissara Lailerd
จาก : 
Maejo University, Chiangmai University
ได้รับรางวัล

1. Gold Medal
2. TISIAS Special Award

3. ผลงานเรื่อง : BESUTO-12, Non-alcohol hand sanitizer gel with thin film forming technology
โดย : Surachet Soontorntaweesub, Phiyada Khayak, Panudet Pramunsin, Srung Smanmoo, Thatchaphon Chonwattanasakul
จาก : Healthiness Co., Ltd. (AVS Innovation)
ได้รับรางวัล

1. Silver Medal
2. TISIAS Special Award

4. ผลงานเรื่อง : KAO VEE PLUS, Probiotic Fermented Houttuynia cordata for Diabetes
โดย :Patcharapak Suriwong, Khemmaphat Hooncharoen, Nathanan Thongdeewong, Srung Smanmoo
จาก : Wellness life Co., Ltd (AVS Innovation)
ได้รับรางวัล  

1Silver Medal
2. TISIAS Special Award

5. ผลงานเรื่อง : PHUM PHLAI SPRAY (Muscle Pain Relief Spray From Phlai Microcapsules)
โดย : Phiyada Kayak, Varinthon Chairojrat, Duangsiri Laikijrung, Sahawish Rojviroon, Srung Smanmoo
จาก : AVS Innovation Co., Ltd.
ได้รับรางวัล 

1Gold Medal
2. TISIAS Special Award
3. Top 10 Best Invention Award

6. ผลงานเรื่อง : Biodegradable Banana Container
โดย : Ms. Niratchaporn Jongchansittho, Ms. Wirinya Kongsri, Mrs. Natpassorn Laonet
จาก : Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok
ได้รับรางวัล

1Silver Medal
2. TISIAS Special Award

7. ผลงานเรื่อง : Beads Mixed with Fang Herbal Extract for Medical Application
โดย : Miss Nichakamon Vongsopa, Miss Suphawadee Amjai, Mrs. Natpassorn Laonet
จาก : Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok
ได้รับรางวัล

1Silver Medal
2. TISIAS Special Award

8. ผลงานเรื่อง : Stymus — an invention that lets you draw and write with a mouse
โดย : Kawin Leephakpreeda, Nicha Muninnimit
จาก : Harrow International School Bangkok
ได้รับรางวัล

1Gold Medal
2. Best Invention Design Award

9. ผลงานเรื่อง : Nanoparticles Solution Battery in Calamine Mixed ZnO and TiO2
โดย : Mr. Krissadin Oonmai, Mr. Thanabhum Pipadkajonekitt; Mr. Noltawat Rattanawan, Mr. Tanaboon Jaroonyingyong, Mr. Vasupol Jintawong
จาก : Debsirin School
ได้รับรางวัล

1Silver Medal
2. TISIAS Special Award

iCAN2020 – Appreciation Certificate – ATIP THALAND

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP
สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทร 098-252 3179 E-mail : atipcontact@gmail.com


  • -

การบรรยาย “อบรม มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายและการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการกลุ่ม Natural/ Organic Cosmetic & Healthcare Products” ในการสัมนา “มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : ACT Natural/Organic Cosmetic and Healthcare products Certification (ACT C&H)” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563  ณ โรงแรม เคยู โฮม ห้องพันรุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 

  • -

EUROINVENT 2020

Category : AWARDS 2020

       สรุปผลการประกวด งานประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรม ในงาน  XII  European Exhibition of  Creativity and Innovation << EUROINVENT>> ณ Palace of Culture เมือง IASI – ROMANIA ระหว่างวันที่  21-23 พฤษภาคม 2563 จากที่ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2 ผลงาน สามารถคว้ามา 2 รางวัล ได้ดังนี้ 

1. ผลงานเรื่อง : Thai herbal extract-loaded microspheres for prolong release in pain treatment
โดย : Asist. Prof. Dr. Ruttiros Khonkar
จาก : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University
ได้รางวัล : Gold Medal from Euroinvent 2020

2. ผลงานเรื่อง : Self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) for enhanced oral delivery of curcuminoids
โดย : Asist. Prof. Dr.Ruttiros Khonkar
จาก : Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University
ได้รางวัล : Gold Medal from Euroinvent 2020

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP
สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทร 098-252 3179 E-mail : atipcontact@gmail.com


Facebook

Facebook Pagelike Widget