Author Archives: Atip-thailand

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย KIWIE 2020

Category : Exposition 2020

งานประกวด Korea International Women’s Invention Exposition ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2020 (KIWIE2020) ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2562 ณ. Seoul, Republic of Korea 

ปีนี้สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวด : 5 ผลงาน ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Natural supplement for hair loss with plasma-treated turmeric
โดย : Nalin Wongkattiya, Keratiya Janpong, Sureeporn sarapirom, Pranicha Phuhatsapong, Donruedee
Sanguansermsri, Kanda Jamjumrus
จาก : Maejo University

2. ผลงานเรื่อง : Vetiver Paper
โดย : Asst. Prof. Dr.Rosjana Chandhasa, Asst. Prof. Dr.Suwaree Yordchim, Dr.Panu
Pattanapanithipong, Rattanaporn Pongpanlert
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

3. ผลงานเรื่อง : ANTHO : nutritive herbal products from butterfly pea
โดย : Assoc. Prof. Dr.Thitiphan Chimsook , Poompob Pitakkwanskul , Asst. Prof. Yaowanart Narintornsorasak,
จาก : Maejo University

4. ผลงานเรื่อง : Non-woven fabric from rubber leaves
โดย : Asst. Prof. Dr.Chanoknart Mayusoh
จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

5. ผลงานเรื่อง : Self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) for enhanced oral delivery of herbal medicines to prevent COVID-19
โดย : Asist. Prof. Dr.Ruttiros Khonkarn
จาก : Chiang Mai University

สามารถติดตามข่าวการประกวดแบบ รายวัน ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/atipthailand


  • -

KIWIE 2020

Category : AWARDS 2020

     สรุปผลการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2020 (KIWIE 2020) ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ณ. Seoul, Republic of Korea จำนวน 5 ผลงาน ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Natural supplement for hair loss with plasma-treated turmeric

โดย : Nalin Wongkattiya, Keratiya Janpong, Sureeporn sarapirom, Pranicha Phuhatsapong, Donruedee
Sanguansermsri, Kanda Jamjumrus

จาก : Maejo University

ได้รับรางวัล
1. Gold Medal from KIWIE  2020
2. Special Prize from Korea Trade-Investment Promotion Agency

2. ผลงานเรื่อง : Vetiver Paper

โดย : Asst. Prof. Dr.Rosjana Chandhasa, Asst. Prof. Dr.Suwaree Yordchim, Dr.Panu
Pattanapanithipong, Rattanaporn Pongpanlert

จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

ได้รับรางวัล
1. Gold Medal from KIWIE  2020

3. ผลงานเรื่อง : ANTHO : nutritive herbal products from butterfly pea

โดย : Assoc. Prof. Dr.Thitiphan Chimsook , Poompob Pitakkwanskul , Asst. Prof. Yaowanart Narintornsorasak,

จาก : Maejo University

ได้รับรางวัล
1. Bronze Medal from KIWIE  2020

4. ผลงานเรื่อง : Non-woven fabric from rubber leaves

โดย : Asst. Prof. Dr.Chanoknart Mayusoh

จาก : Suan Sunandha Rajabhat University

ได้รับรางวัล
1. Bronze Medal from KIWIE  2020

5. ผลงานเรื่อง : Self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) for enhanced oral delivery of herbal medicines to prevent COVID-19

โดย : Asist. Prof. Dr.Ruttiros Khonkarn

จาก : Chiang Mai University

ได้รับรางวัล
1. Bronze Medal from KIWIE  2020

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP
สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทร 098-252 3179 E-mail : atipcontact@gmail.com


  • 19

New Time 2020

Category : AWARDS 2020

สรุปผลการเข้าแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในการประกวด INTERNATIONAL SALON of INVENTIONS and NEW TECHNOLOGIES XVI “Newtime 2020”  ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ Sevestopal, Russian Federation ประเทศรัสเซีย จำนวน 4 ผลงาน  ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : YEASTY COFFEE 
โดย : Wanphen  Jitjaroen, Rungtiwa Kongngoen
จาก : Chiang Mai University
ได้รับรางวัล 
1. Gold Medal

2. ผลงานเรื่อง : CASCARA GO GREEN 
โดย : Wanphen  Jitjaroen, Rungtiwa Kongngoen 
จาก : Rajamangala University of Technology Lanna – Lampang, Phaholyothin rd.
ได้รับรางวัล 
1. Gold Medal

3. ผลงานเรื่อง : Thai SadaO  Soap :  Thai Neem Oil Soap Blend with  Asian raditional Herbs
โดย : Unchalee Sanguanpong, Suthat Bureepakdee
จาก : Natural Heritage Group
ได้รับรางวัล 
1. Gold Medal

4. ผลงานเรื่อง : THANYA Herbal Salt Scrub : DIY Thai Neem Leaf Dry Scrub 
โดย : Unchalee Sanguanpong
จาก : Natural Heritage Group
ได้รับรางวัล 
1. Gold Medal

สนับสนุนการประกวดโดย
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion – ATIP
สอบถามข้อมูลได้ที่ : โทร 098-252 3179 E-mail : atipcontact@gmail.com


  • -

การร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ และประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการเชื่อมโยง ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ประกอบกับกรมการค้าภายใน มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงช่องทางตลาด เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ /150 ผู้ประกอบการ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลิตภัณฑ์ /50 ผู้ประกอบการ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าว 2) เครื่องปรุงรส 3) ผักและผลไม้สด 4) สินค้าแปรรูป และ 5) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ผลการคัดกรอง และคัดเลือกคงจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบภายในต้นเดือนตุลาคมนี้

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (OAIN : Organic Agriculture Innovation Network) เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและระบบเกษตรกรรมที่ดี

 

  • -

โครงการประกวดงานวิจัย iCAN 2020

Category : Exposition 2020

งานการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในการประกวด “2020 International Invention Innovation Competition in Canada, ICAN ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ North York Memorial Community Hall – Toronto, Canada ประเทศแคนนาดา จำนวน 9 ผลงาน  ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง : Improving efficacy of Thai herbal extracts by nanotechnology for pain treatment
โดย : Asist. Prof. Dr. Ruttiros Khonkarn
จาก : Chiang Mai University

2. ผลงานเรื่อง : ANDRO : Super Boost for Immune System and Alternative Treatment for Diabetes Mellitus
โดย : Assoc. Prof. Dr. Thitiphan Chimsook, Mr. Poompob Pitakkwanskul, Asst. Prof. Dr. Narissara Lailerd
จาก : Maejo University, Chiangmai University

3. ผลงานเรื่อง : BESUTO-12, Non-alcohol hand sanitizer gel with thin film forming technology
โดย : Surachet Soontorntaweesub, Phiyada Khayak, Panudet Pramunsin, Srung Smanmoo, Thatchaphon Chonwattanasakul
จาก : Healthiness Co., Ltd. (AVS Innovation)

4. ผลงานเรื่อง : KAO VEE PLUS, Probiotic Fermented Houttuynia cordata for Diabetes
โดย :Patcharapak Suriwong, Khemmaphat Hooncharoen, Nathanan Thongdeewong, Srung Smanmoo
จาก : Wellness life Co., Ltd (AVS Innovation)

5. ผลงานเรื่อง : PHUM PHLAI SPRAY (Muscle Pain Relief Spray From Phlai Microcapsules)
โดย : Phiyada Kayak, Varinthon Chairojrat, Duangsiri Laikijrung, Sahawish Rojviroon, Srung Smanmoo
จาก : AVS Innovation Co., Ltd.

6. ผลงานเรื่อง : Biodegradable Banana Container
โดย : Ms. Niratchaporn Jongchansittho, Ms. Wirinya Kongsri, Mrs. Natpassorn Laonet
จาก : Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok

7. ผลงานเรื่อง : Beads Mixed with Fang Herbal Extract for Medical Application
โดย : Miss Nichakamon Vongsopa, Miss Suphawadee Amjai, Mrs. Natpassorn Laonet
จาก : Princess Chulabhorn Science High School Phitsanulok

8. ผลงานเรื่อง : Stymus — an invention that lets you draw and write with a mouse
โดย : Kawin Leephakpreeda, Nicha Muninnimit
จาก : Harrow International School Bangkok

9. ผลงานเรื่อง : Nanoparticles Solution Battery in Calamine Mixed ZnO and TiO2
โดย : Mr. Krissadin Oonmai, Mr. Thanabhum Pipadkajonekitt; Mr. Noltawat Rattanawan, Mr. Tanaboon Jaroonyingyong, Mr. Vasupol Jintawong
จาก : Debsirin School


Facebook

Facebook Pagelike Widget