” โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

  • -

” โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

งาน “SID UP Isan-South” โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


Facebook

Facebook Pagelike Widget