ร่วมประชุมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Design for Collaborative Cities : Cultivating communities in sustainable and healthy city making

  • -

ร่วมประชุมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Design for Collaborative Cities : Cultivating communities in sustainable and healthy city making

           สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย โดย รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ร่วมประชุมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Design for Collaborative Cities : Cultivating communities in sustainable and healthy city making – การออกแบบเมืองประสานความร่วมมือ สรรค์สร้างชุมชนเมืองเพื่อความยั่งยืนและสุขภาวะ  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562  ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ห้อง 105 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Facebook

Facebook Pagelike Widget