การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

  • -

การบรรยาย “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” และคัดเลือกผลงานเตรียมเข้าประกวดในเวทีนานาชาติในงาน ประจำปี 2563 กิจกรรมดังกล่าวจจัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Facebook

Facebook Pagelike Widget